Menu
Your Cart

Adatvédelmi irányelvek

Az oldal használatát csak 18. életévüket betöltött személyeknek javasoljuk! 

A TRIVAP d.o.o., mint a liquidhall.com üzemeltetője, (továbbiakban: üzemeltető) kijelenti, hogy a webáruházon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Különös tekintettel az alábbi törvények betartásával:
Elektronikus kereskedelemről szóló törvény: http://www.zakon.hr/z/199/Zakon-o-elektroni%C4%8Dkoj-trgovini
Személyi adatvédelemről szóló törvény: http://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka
Fogyasztó védelemről szóló törvény: http://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da
 
Az üzemeltető kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. A liquidhall.com adatkezelését kizárólag a TRIVAP d.o.o., mint üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával.
Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az üzemeltetőt adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Az üzemeltető az Ön személyes adatait (név, e-mail cím, stb…) felhasználhatja hírlevél küldés céljából.

Önnek az alábbi lehetőségei vannak a "Fiókom" menüpont alatt a "Saját adatok" részben a "GDPR Kellékek" alrészben:
- Felhasználói adatait szerkeszteni
- Jelszavát módosítani
- Cím listáját szerkeszteni
- Feliratkozni vagy leiratkozni a hírlevélről
- Tárolt adatait lekérni
- Személyes adatait lekérni
- Személyes adatainak törlését kérvényezni. 


Személyes adat akkor kezelhető ha,

 1. ahhoz az érintett hozzájárul,
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kel vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 
Vagyis az üzemeltető, a regisztráció során megadott személyes és egyéb adatokat, kizárólag az oldalon történő vásárlás menete alatt használja fel, így beleértendő a számlázással és postázással kapcsolatos tevékenységeket is.

Az üzemeltető a felhasználó személyes adatait a vele szerződésben álló futárszolgálat részére átadja, biztosítva ezzel a megrendelt csomagok maradéktalan kézbesítését.  

PLG Futárszolgálat Elérhetősége:

Csomaginformáció: +36 30 390 6700 vagy +36 30 582 0008
E-mail: info@plgfutar.hu
Web: www.plgfutar.hu
Csomagkövetés: ITT.DPD Futárszolgálat Elérhetősége:


 • Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete
 • Csomaginformáció: +385 (0)1 3430 600
 • Fax: +385 (0)1 3430 670
 • E-mail: info@dpd.hr


A webshop tartalmára vonatkozó információk
 
liquidhall.com oldalon található tartalmakat a TRIVAP d.o.o., mint forgalmazó tájékoztatási jelleggel mutatja be. Az ezen weboldalon található adatokért, árak és kiírások helyességért az oldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel, mint ahogy az elírásokból keletkező esetleges károkért sem, (ide tartoznak a közvetlen és közvetett károk, másik fél részéről történő esetleges profitkiesés).
A liquidhall.com oldal tartalmazhat más internetes oldalakra mutató linket, képi, hangi vagy más vizuális elemmel rendelkező harmadik fél által, a liquidhall.com –tól függetlenül üzemeltett webes felületet. Az ilyen és ehhez hasonló reklámtevékenység vagy más üzleti kapcsolat révén a liquidhall.com partner oldalai tartalmáért, valamint az ott megjelenő termékek, szolgáltatások sokaságáért az üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

A webáruházban történő böngészéssel, használattal és a megrendelés rögzítésével Ön tudomásul veszi – és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti – az adatvédelmi nyilatkozat teljes tartalmát!

  
Jogorvoslat
 
Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet az alábbi e-mail címen: info@liquidhall.com

 

 • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti a személyes adatainak helyesbítését;
 • kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kaphatták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
 • az Ön személyes adatát töröljük,
 1. ha kezelése jogellenes,
 2. ha Ön azt kéri,
 3. ha az adatkezelés célja megszűnt,
 4. ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, vagy
 5. ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 
A helyesbítésről és a törlésről Önt, e-mail útján értesítjük. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.   
 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.

 
A TRIVAP d.o.o., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szüntetni, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 
A weboldalon található elektromos cigaretta termékeket és egyéb kiegészítőket nem használhatják a 18. életévüket be nem töltött fiatalkorúak, állapotos nők, szoptató anyukák, a különböző szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, továbbá a propilén glikolra (PG) allergiás emberek!